Interieurkaarten | Sieraden

Inpakken | Handtas | Quotekaarten

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Quotekaartjes

E-mail: klantenservice@quotekaartjes.nl

Website: www.quotekaartjes.nl

Definities

1.       Quotekaartjes: Quotekaartjes, gevestigd te Ermelo onder KvK nr. 84935294

2.       Klant: degene met wie Quotekaartjes een overeenkomst is aangegaan.

3.       Partijen: Quotekaartjes en klant samen

4.       Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Quotekaartjes.

2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.       Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1.       Alle prijzen die Quotekaartjes hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW. Deze prijzen zijn exclusief eventuele overige kosten zoals verzendkosten.

2.       Alle prijzen die Quotekaartjes hanteert voor zijn producten zijn kenbaar gemaakt op de website. Quotekaartjes kan dit te allen tijde wijzigen.

3.       Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Quotekaartjes niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.       De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Betalingen en betalingstermijn:

Alle orders worden vooruitbetaald.

 

Herroepingsrecht:

1.       Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden op vooraarde dat:

          Het product niet is gebruikt.

          Het geen product is wat speciaal is gemaakt voor de klant

          De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2.       De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

          Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

          Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

3.       De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via klantenservice@quotekaartjes.nl.

4.       De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Quotekaartjes, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Vergoeding van bezorgkosten

1.       Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Quotekaartjes heeft geretourneerd, dan zullen de betaalde verzendkosten worden vergoed.

2.       De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Quotekaartjes voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten:

                De kosten voor het retourneren van de bestelling komen voor kosten van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud

1.       Quotekaartjes blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Quotekaartjes op grond van wat voor met Quotekaartjes gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.       Tot die tijd kan Quotekaartjes zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.       Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.       Indien Quotekaartjes een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Quotekaartjes het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Afbeeldingen op de website

1.       Quotekaartjes is eigendom van alle afbeeldingen getoond op de website www.quotekaartjes.nl

2.       Deze afbeeldingen mogen niet zonder toestemming van Quotekaartjes elders worden getoond.

Levering

1.       Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.       Levering van bestelde producten kunnen worden afgehaald in Ermelo.

3.       Levering vindt plaats op het door de klant aangegeven afleveradres, via de post.

Levertijd

1.       De door Quotekaartjes opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.       De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische betaalproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Quotekaartjes.

3.       Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht op de overeenkomst te ontbinden, tenzij Quotekaartjes niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren, of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering:

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten kan plaatsvinden.

Transportkosten

                Transportkosten komen voor de klant, deze worden duidelijk weergegeven in het bestelproces.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant hiervan een foto te maken, en deze via E-mail of Whatsapp te sturen naar Quotekaartjes. Deze foto moet binnen 3 dagen binnen zijn bij Quotekaartjes.

Ruilen

1.       Ruilen van gekochte artikelen kan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Ruilen vind plaats binnen 14 dagen na aankoop van het product  

– Ruilen is geen probleem, de extra verzendkosten zijn voor de klant

– Het product is onbeschadigd en als nieuw

2.       Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild

Vrijwaren:

De klant vrijwaart Quotekaartjes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Quotekaartjes geleverde producten en/of diensten.

Klachten:

1.       De klant dient een door Quotekaartjes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.       Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Quotekaartjes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.       De klant geeft hierbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Quotekaartjes in staat is hierop adequaat te reageren.

4.       De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5.       Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Quotekaartjes gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.       De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Quotekaartjes

2.       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Quotekaartjes ook daadwerkelijk bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Quotekaartjes een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Quotekaartjes verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Quotekaartjes

1.       Quotekaartjes is slechts  aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

2.       Quotekaartjes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

3.       Indien Quotekaartjes aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de koopovereenkomst, nooit meer.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Quotekaartjes vervalt 30 dagen na de gesloten overeenkomst.

Recht op ontbinding

1.       De klant heeft recht op ontbinding wanneer Quotekaartjes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.       Is de nakoming van de verplichtingen door Quotekaartjes niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Quotekaartjes in verzuim is.

3.       Quotekaartjes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien Quotekaartjes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht:

1.       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Quotekaartjes in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Quotekaartjes kan worden toegerekend in en van de wil van Quotekaartjes onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Quotekaartjes kan worden verlangd.

2.       Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen of quarantaine vanwege pandemie); Wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- , elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen. Computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.       Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Quotekaartjes 1 of meer verplichtingen aan de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Quotekaartjes er weer aan kan voldoen.

4.       Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.

5.       Quotekaartjes is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1.       Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.       Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging van de algemene voorwaarden

1.       Quotekaartjes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.       Grote inhoudelijke wijzigingen zal Quotekaartjes zoveel mogelijk met de klant bespreken.

4.       Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten:

1.       Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Quotekaartjes.

2.       Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.       Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.       Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen voor een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Quotekaartjes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor oog had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.       Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.       De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Quotekaartjes is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld 26 januari 2022, Quotekaartjes